Chính sách khách hàng thân thiết

Ưu đãi VIP 5% đối với khách hàng có hoá đơn lần đầu trên 20.000.000 VND hoặc tổng hoá đơn tích luỹ trên 20.000.000 VND sẽ được ưu đãi 5% cho những hoá đơn tiếp theo sau đó.

Ưu đãi VIP 10% đối với khách hàng có tổng hoá đơn tích luỹ trên 50.000.000 VND. Ưu đãi được áp dụng cho hoá đơn tiếp theo sau khi giá trị tích luỹ đạt hạng mức nêu trên.

Ưu đãi VIP 15% đối với khách hàng có tổng hoá đơn tích luỹ trên 100.000.000 VND. Ưu đãi được áp dụng cho hoá đơn tiếp theo sau khi giá trị tích luỹ đạt hạng mức nêu trên.

Ưu đãi VIP 20% đối với khách hàng có tổng hoá đơn tích luỹ trên 200.000.000 VND. Ưu đãi được áp dụng cho hoá đơn tiếp theo sau khi giá trị tích luỹ đạt hạng mức nêu trên.

Lưu ý: Đối với khách hàng mua hoá đơn lần đầu tiên trên 50.000.000 VND sẽ được ưu đãi 10% tổng giá trị hoá đơn.